Home » An toàn » 5 bước đánh giá rủi ro trong lao động sản xuất

5 bước đánh giá rủi ro trong lao động sản xuất

Làm thế nào để đánh giá nguy cơ, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc? Ấn phẩm của ILO “A 5 step guide for employers, workers and their representatives on conducting workplace risk assessments”, hướng dẫn thực hiện các bước:

Bước 1: Nhận diện mối nguy;
Bước 2: Xác định đối tượng có thể bị tổn hại và thực hiện thế nào;
Bước 3: Đánh giá nguy cơ – Xác định và quyết định  biện pháp an toàn và kiểm soát nguy cơ;
Bước 4:Ghi chép, thống kê những người có trách nhiệm thực hiện ,các biện pháp kiểm soát , và các mốc thời gian thực hiện;
Bước 5: Ghi lại những phát hiện, theo dõi và xem xét các đánh giá nguy cơ, và cập nhật khi cần thiết.

Đánh giá rủi ro

Hướng dẫn có đưa một ví dụ được xem như mẫu, với thiết kế đơn giản, thuận tiện để ghi lại những phát hiện và dễ dàng tiếp cận.

Một đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc là một trong những công cụ quan trọng để cải thiện điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc. Đánh giá nguy cơ rủi ro đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động và doanh nghiệp, cũng như tuân thủ pháp luật của từng quốc gia. Đánh giá nguy cơ giúp mọi người tập trung vào những rủi ro có thể xảy ra thực sự tại nơi làm việc, những đối tượng có khả năng bị gây tổn hại thực sự.

Thực hiện tốt việc đánh giá nguy cơ rủi ro, các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi do cách tổ chức hoạt động tốt đem lại năng suất lao động cao.

Phương pháp được mô tả trong hướng dẫn này không phải là cách duy nhất để tiến hành đánh giá nguy cơ rủi ro, có những phương pháp khác mà làm việc tốt, đặc biệt đối với những nguy cơ rủi ro và những ngữ cảnh phức tạp hơn. Tuy nhiên, có thể phương pháp này là đơn giản nhất, dễ áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *